ลงทะเบียนเข้าชมงาน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อใช้ยืนยันตัวตนหน้างาน

เลขสมาชิกสภาสถาปนิก
ชื่อ*
นามสกุล*
บริษัท / หน่วยงาน*
โทรศัพท์ / มือถือ*
อีเมล*
 
สำหรับผู้เข้าชมงานเป็นหมู่คณะ (ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) กรุณาติดต่อ Marketing@ArayaExpo.com หรือ โทร 061 437 1337